Usługi oferowane przez biuro skm projekt obejmują:

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego - mieszkaniowego, usługowego (obiekty handlowe, gastronomiczne, komercyjne, służby zdrowia, hotelowe itp.), użyteczności publicznej, oraz budownictwa przemysłowego
Projekty architektury wnętrz, ogrodów i krajobrazu oraz kształtowania placów i miejsc publicznych
Ekspertyzy architektoniczno - budowlane
Inwentaryzacje budowlane - wielobranżowo lub w ograniczonym zakresie (architektura, konstrukcja)
Rewaloryzacje i modernizacje obiektów historycznych lub będących pod ochroną służb konserwatorskich

Zakres prac na poszczególnych etapach procesu inwestycyjno - budowlanego:

1. Prace wstępne :

doradztwo i analizy przy wyborze lokalizacji inwestycji wraz z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej;
opracowanie raportu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem warunków technicznych przyłączy oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; badania geotechniczne podłoża - dokumentacja geologiczna;
projekty i opracowania specjalistyczne, analizy w zakresie ochrony środowiska, fizyki budowli i ochrony cieplnej;
wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych.


2. Prace podstawowe:

projekty budowlane pełnobranżowe wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi;
projekty wykonawcze we wszystkich branżach budowlanych;
opracowania kosztowe - przedmiary robót, kosztorysy;
projekty wykonawcze konstrukcji:
- konstrukcje żelbetowe monolityczne, prefabrykowane, strunobetonowe;
- konstrukcje stalowe dla obiektów kubaturowych oraz specjalistyczne (zbiorniki, silosy);
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z prowadzeniem przetargu;
wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

3. Nadzór autorski

4. Nadzór inwestorski wraz z pomocą w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

5. Koordynacja inwestycji